03 กลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
๒. ประสานงานตามกลุ่มบริหารงานต่างๆ
๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
๔. จัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย ควบคุมการทำบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภท
๕. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ การเบิกพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
๖. วางแผนกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๗. ดูแลและปฏิบัติงานอำนวยการต่างๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียน
๘. ดูแล ติดตามเกี่ยวกับการเก็บรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๙. จัดระบบการวางแผน การเบิกจ่ายตามสิทธิ์
๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ พร้อมปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บริหารเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ งานนโยบายและแผน หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะห์นโยบายต้นสังกัด วางแผนการพัฒนาโรงเรียนและจัดทำแผนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน
๒. จัดทำงานโครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และกระตุ้นเตือนให้มีการปฏิบัติงานตามแผน
๓. จัดทำแผนกลยุทธ์
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
๕. คำนวณต้นทุนผลผลิต
๖. งานควบคุมภายใน ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงาน โครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน
๗. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๘. จัดทำเอกสารพรรณนางาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตราฐานการปฏิบัติงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำข้อมูลทะเบียน และสถิติครูและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๔. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
๕. วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา
๖. สร้างเสริมขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ
๗. ป้องกันและดำเนินทางวินัย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนงานธุรการ
๒. จัดทำและตรวจสอบหนังสือออกจากโรงเรียน
๓. ให้ความสะดวกในการทำเอกสาร การใช้โทรศัพท์ ภายในโรงเรียน
๔. ลงทะเบียนหนังสือภายใน หนังสือออก และคำสั่งต่างๆ
๕. ทำหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกการประชุมต่างๆ ทำรายงานประชุมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา
๖. ต้อนรับผู้มาเยือนชมศึกษาดูงานและผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหาร
๗. จัดเตรียมสมุดเยี่ยม ให้ผู้มาเยือนได้บันทึกและลงนาม
๘. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
๙. ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานการเงินและพัสดุ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการบริหารงานการเงิน
๒. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คุมเงินรายได้เพิ่มเติม
๓. จัดทำงบเดือนและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๔. จัดทำใบแจ้งยอดส่งธนาคารก่อนวันสิ้นเดือน
๕. ทำหลักฐานการนำฝากใบเบิก ถอนเงินรายได้ สถานศึกษา
๖. การนำส่งและเบิกจ่ายจากกองคลัง
๗. เบิกจ่ายทำฎีกาเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
๘. รับเงินบำรุงลูกเสือ–ยุวกาชาด
๙. ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแจ้งยอดเงินภาษีประจำปี
๑๐. รับภาษีการค้าส่งที่ว่าการอำเภอ
๑๓. รับเงินค่าเช่าบริการสถานที่
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๒ งานบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนการบริหารงานบัญชี
๒. จัดทำบัญชี เงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. จัดทำบัญชีคุมรายรับ รายได้สถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๓ งานตรวจสอบบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบระบบบัญชีภายในโรงเรียน
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๔ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. เก็บรักษากุญแจตู้เก็บเงินนิรภัย
๒. เก็บรักษาเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๕ คณะกรรมการตรวจเงินคงเหลือประจำวัน หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. เสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอให้ฝ่ายบริหารทราบให้เป็นปัจจุบัน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๖ งานพัสดุ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์
๒. ให้บริการครูในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน
๓. ควบคุมจำหน่าย โอนพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔.๗ งานสวัสดิการโรงเรียน หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ของเงินสวัสดิการ
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและอนุกรรมการสวัสดิการ
๓. จัดทำหลักฐานการใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน
๔. ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียน
๕. จัดเก็บรายได้การจำหน่ายอาหาร
๖. ให้การช่วยเหลือส่งเสริม กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๗. เผยแพร่ความรู้และหลักการของสวัสดิการให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทราบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบงานสวัสดิการ
๘. จัดการดูแลงานสวัสดิการของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อยถูกต้อง รวมทั้งการจัดทำบัญชีรายรับ การจ่าย การเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๘ งานยานพาหนะ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนและระเบียบการใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของทางราชการ
๒. ดูแล รักษารถให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. จัดทำทะเบียนสถิติการขอใช้รถส่วนกลาง ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. จัดทำข้อมูลยานพาหนะ
๕. บริการยานพาหนะให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๙ งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอกำหนดงบประมาณในสำนักงาน
๒. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานกับกลุ่มงานบริหารงานบุคลคล การเงินและสินทรัพย์
๓. วางแผนพัฒนาระบบงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคลคล การเงินและสินทรัพย์
๔. ควบคุมดูแลสำนักงาน วัสดุสำนักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๕. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานรับ – ส่ง การจัดเก็บ การแยกประเภทและการทำลายเอกสารในสำนักงาน
๖. จัดเตรียมข้อมูล การนัดหมายการประชุม บันทึกและรายงานผลการประชุม
๗. ดำเนินการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบของผู้บริหารโรงเรียน
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา เพื่อจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๐ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. รวบรวมวาระการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
๒. การประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s