โรงเรียนบ้านคลองยาง

โรงเรียนบ้านคลองยาง


              โรงเรียนบ้านคลองยาง สร้างเมื่อ 16 เมษายน 2525 ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประมาณ 75 กิโลเมตร  เดิมมีอาคารเรียนชั่วคราวสร้างด้วยเงินรับบริจาคจากประชาชน จำนวน 17 ราย เป็นเงิน  31,000 บาท ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 20 ไร่ โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2525 มีนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 42 คน แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน มีครูช่วยสอน 1 คน คือ นายชุบ โคกเทียน เมื่อ 15 มิถุนายน 2530 ได้ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.103/2526 จำนวน 3 ห้องเรียน จากเดิมที่มีอยู่ 3 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 รวมเป็น 6 ห้องเรียน ฝาก่ออิฐ พื้นไม้ และเมื่อ 15 มีนาคม 2531  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/2526 จำนวน 1 หลัง เมื่อปี 2536 สร้างถังเก็บน้ำ ฝ.30 (พิเศษ) เมื่อปี 2537 สร้างบ้านพักครู สปช.301/26 จำนวน 2 หลัง เมื่อปี 2544 สร้างสนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 61 คน จำแนกเป็น นักเรียนอนุบาล 1-2 จำนวน 27 คน และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 34 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน

 

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น